1.Kad Hadiah/Kad Hadiah Xsecret

Xsecret E-Gift Cards/Gift Cards boleh ditebus di negara pembelian dan hanya untuk barangan yang dijual di laman web kami di www.xsecret.my. Tiada sebarang jenis bayaran akan dikenakan terhadap baki Kad Hadiah/Kad Hadiah Xsecret yang tidak digunakan.

2.Penebusan

Penebusan Kad Hadiah/Kad Hadiah Xsecret hanya terpakai di negara yang Kad Hadiah/Kad Hadiah Xsecret dibeli. Ia tidak boleh ditebus di negara lain. Kad E-Hadiah Xsecret boleh digunakan untuk ditebus di laman web kami di www.Xsecret.my. Kad Hadiah Xsecret yang dibeli di kedai hanya boleh ditebus di kedai Xsecret di Malaysia. Nilai yang tidak ditebus tidak akan ditukar kepada wang tunai selepas tamat tempoh Kad Hadiah/Kad Hadiah Xsecret.

3.Lihat baki anda

Anda boleh melihat baki Xsecret E-Gift Card/Gift Card anda semasa membuat pembelian. Pada halaman pembayaran, pilih Kad Hadiah Xsecret sebagai pilihan pembayaran dan masukkan butiran kad anda. Baki kad anda akan ditunjukkan selepas itu.

4. Bayaran balik

Tiada bayaran balik dibenarkan berkenaan dengan kad.

5. Kad Xsecret E-Gift yang hilang atau dicuri

Jika anda mengesyaki seseorang telah menyalin atau mencuri Kad E-Hadiah Xsecret anda, hubungi kami dengan segera. Kad E-Hadiah Xsecret tidak akan diganti jika hilang atau dicuri tanpa e-mel pengesahan pembeli sebagai bukti pembelian. Kad E-Hadiah Xsecret mempunyai nilai tunai dan harus dilindungi sewajarnya.
Xsecret tidak akan bertanggungjawab untuk menebus Kad E-Gift Xsecret jika ia telah dicuri. Tolong jangan paparkan nombor dan PIN Kad E-Hadiah Xsecret anda dalam talian.

6. Had

Anda tidak boleh menggunakan Kad Hadiah/Kad Hadiah Xsecret untuk membeli Kad Hadiah/Kad Hadiah Xsecret yang lain.
Kad E-Hadiah/Kad Hadiah Xsecret tidak boleh dimuat semula, dijual semula, dipindahkan untuk nilai atau ditebus dengan wang tunai, kecuali setakat yang dikehendaki oleh undang-undang. Kad E-Hadiah/Kad Hadiah Xsecret adalah tidak sah jika ia dimuatkan semula, dijual semula, dipindahkan untuk nilai atau ditebus dengan wang tunai. Kad Hadiah/Kad Hadiah Xsecret yang tidak digunakan tidak boleh dipindahkan.

7. Dasar Kami

Sebarang tuntutan atau pertikaian antara anda dan Xsecret yang timbul secara keseluruhan atau sebahagian daripada Tapak atau Perkhidmatan Interaktif akan diputuskan secara eksklusif oleh mahkamah bidang kuasa kompeten yang terletak di Malaysia. Jika mana-mana peruntukan Terma Penggunaan ini dianggap tidak sah oleh mahkamah yang mempunyai bidang kuasa yang kompeten, ketidaksahan peruntukan tersebut tidak akan menjejaskan kesahihan peruntukan selebihnya Syarat Penggunaan ini, yang akan kekal berkuat kuasa dan berkesan sepenuhnya. Tiada penepian mana-mana terma Terma Penggunaan ini akan dianggap sebagai penepian lanjut atau berterusan bagi terma tersebut atau mana-mana terma lain, dan kegagalan Xsecret untuk menegaskan mana-mana hak atau peruntukan di bawah terma penggunaan ini tidak akan membentuk penepian hak atau peruntukan tersebut . Adalah menjadi hasrat nyata pihak-pihak yang terma penggunaan ini dan semua dokumen berkaitan disediakan dalam bahasa Inggeris. Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai, anda dan Xsecret bersetuju bahawa sebarang punca tindakan yang timbul daripada atau berkaitan dengan tapak dan perkhidmatan interaktif mesti bermula dalam tempoh satu (1) tahun selepas punca tindakan terakru. Jika tidak, sebab tindakan sedemikian dilarang secara kekal.

8. Risiko kerugian

Pemilikan dan risiko kehilangan Kad Hadiah/Kad Hadiah Xsecret diserahkan kepada pembeli sebaik sahaja kami menghantar pengesahan kami kepada penerima. Kami tidak bertanggungjawab ke atas Kad Hadiah/Kad Hadiah Xsecret yang hilang atau dicuri. Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan, sila rujuk FAQ

9. Khidmat Pelanggan

Jika anda memerlukan bantuan dengan mana-mana aspek pembelian, pemilikan atau penggunaan Kad E-Hadiah/Kad Hadiah Xsecret anda, sila hubungi kami. Sila rujuk nombor pesanan anda, atau bersedia untuk memberikan alamat e-mel anda.

10. Kaedah pembayaran

Kad E-Gift Xsecret boleh dibayar dengan VISA, MasterCard atau American Express yang sah, pindahan wang melalui bank, paypal dll.

11. Maklumat penghantaran dan keperluan untuk pembeli Kad E-Hadiah Xsecret

Semua pesanan dan kejayaan penghantaran Kad E-Hadiah Xsecret adalah tertakluk kepada kelulusan institusi kewangan pembeli. Sehingga transaksi itu diluluskan, pesanan Kad E-Hadiah Xsecret anda mungkin dibatalkan atau ditangguhkan.
Jika tarikh yang anda mahukan Kad E-Hadiah Xsecret dihantar telah berlalu dan penerima belum menerima pengesahan e-mel dengan butiran Kad E-Hadiah Xsecret, sila hubungi kami. Sila rujuk nombor pesanan anda, atau bersedia untuk memberikan alamat e-mel anda.
Kami tidak bertanggungjawab ke atas Kad E-Hadiah Xsecret yang tidak boleh dihantar atau tidak diterima kerana kegagalan anda memasukkan alamat e-mel yang tepat untuk penerima. Sila semak untuk memastikan alamat e-mel penerima adalah betul dan hubungi kami jika anda mengesyaki penerima tidak menerima Kad E-Hadiah Xsecretnya.

12. Sebab kegagalan penghantaran

Jika anda telah mengesahkan alamat e-mel penerima tetapi Kad E-Hadiah Xsecret tidak dilihat dalam tempoh yang munasabah selepas tarikh penghantaran yang diminta, berikut ialah senarai sebab paling biasa mengapa penghantaran mungkin gagal:
1. Penapis spam menyekat e-mel atau menghalakannya ke folder pukal/spam.
2. Firewall penerima menyekat e-mel.
3. Peti masuk e-mel telah melebihi had saiznya.
4. Alamat e-mel tidak sah.
Jika penapis spam menyekat e-mel kami daripada sampai ke peti masuk penerima, pilihan/tetapan e-mel penerima perlu diubah suai supaya e-mel kami tidak dianggap sebagai spam.
Jika anda memerlukan bantuan lanjut, sila hubungi Khidmat Pelanggan . Sila rujuk nombor pesanan anda, atau bersedia untuk memberikan alamat e-mel anda.

13. Pemesejan peribadi

Jika anda ingin menambah mesej peribadi pada Kad E-Hadiah Xsecret, hanya taip mesej anda dalam medan mesej selepas memilih reka bentuk kad pada halaman. Panjang mesej peribadi adalah terhad kepada ruang yang disediakan pada e-mel Kad E-Hadiah Xsecret. Tiada caj tambahan untuk memasukkan mesej yang diperibadikan. Kami tidak membaca setiap mesej hadiah, tetapi jika kami mendapati mesej yang tidak sesuai, menyinggung perasaan atau sebaliknya tidak menyenangkan, kami berhak untuk mengalih keluarnya. Terima kasih atas kerjasama anda.

14. Had liabiliti

Setakat maksimum yang dibenarkan oleh undang-undang, tertakluk kepada peruntukan perlindungan pengguna yang terpakai, Xsecret tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang tuntutan atau kerosakan yang timbul daripada atau berkaitan dengan pembelian Kad E-Hadiah/Kad Hadiah Xsecret anda termasuk kerosakan yang timbul perubahan atau penamatan program Kad Hadiah/Kad Hadiah Xsecret atau akibat daripada anda atau penerima anda menebus dan/atau menggunakan Kad Hadiah/Kad Hadiah Xsecret. Ini terpakai kepada semua jenis kerosakan, termasuk tetapi tidak terhad kepada kerosakan langsung, tidak langsung, sampingan, punitif atau berbangkit, kehilangan data, pendapatan atau keuntungan, kehilangan atau kerosakan harta benda dan tuntutan pihak ketiga.